Δωρεές

Οι δωρεές για το έτος 2022 θα αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

– HIV
– Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και μη-Hodgkin Λέμφωμα
– Ιογενείς ηπατίτιδες Β, C, D
– Καρκίνος μαστού

Για το έτος 2022, θα χορηγηθούν δωρεές ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Το συνολικό ποσό της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 260000 Ευρώ και κατανέμεται σε
α) τέσσερεις δωρεές των 30000 Ευρώ, β) τέσσερεις δωρεές των 20000 Ευρώ, γ) δύο δωρεές των 15000 Ευρώ, δ) τρεις δωρεές των 10000 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης η διάθεση του πλήρους συνολικού ποσού. Εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι οι υποβληθείσες προτάσεις δεν πληρούν τα κριτήρια για την παροχή δωρεάς, η παραμονή αδιάθετου ποσού είναι δυνατή. Επίσης, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των προτάσεων, να αναπροσαρμόσει κατά την εκτίμησή της τα ποσά των δωρεών.