Οδηγίες Υποβολής Πρότασης

Α) ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω φορείς:
Οι κύριες νομικές οντότητες που κατά τις τοπικές νομοθετικές διατάξεις, τον Εθνικό Κώδικα Δεοντολογίας του Σ.Φ.Ε.Ε και τον Ελληνικό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι σε θέση να λάβουν χρηματικές δωρεές, έχουν ως εξής:
• Ελληνικό Δημόσιο
• Δήμοι και Κοινότητες
• Δημόσια Νοσοκομεία, καθώς και νοσοκομεία που θεωρούνται πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό
• Κρατικά Πανεπιστήμια
• Ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας
• Σωματεία Mη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες
• Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
• Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς
• Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που διέπονται από το Ν.1514/1985
• Ερευνητικά κέντρα που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
• Σύνδεσμοι Ασθενών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) υπό τη μορφή μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρίας ή σωματείου

Δωρεές παρέχονται αποκλειστικά προς νομικά πρόσωπα και ποτέ σε φυσικά πρόσωπα. Οι δωρεές παρέχονται για προγράμματα / προτάσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός Ελλάδος ή Κύπρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή δωρεάς αποτελεί η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, καθώς και με το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Β) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ

• Για την υποστήριξη των γενικών σκοπών του φορέα.
• Προγράμματα κλινικής έρευνας ή άλλα προγράμματα ήδη χρηματοδοτούμενααπό τη Gilead ή έρευνας χρηματοδοτούμενης από τον ερευνητή που ήδηυποστηρίζεται από τη Gilead.
• Η ίδια πρόταση πέραν της μιας φοράς.
• Προτάσεις που αφορούν σε σκεύασμα της εταιρείας ή άλλα φαρμακευτικάσκευάσματα.
• Όταν υποστηρίζουν κερδοσκοπικά προγράμματα ή κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
• Όταν σκοπεύουν στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού ή μηχανημάτων υπολογιστών.
• Προέρχονται από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, και όχι από ένα οργανισμό, ομάδα,σύνδεσμο ή ένωση που είναι συσταθείσες νομικές οντότητες υπό την ανωτέρω(πεδίο Α) μορφή.
• Μπορεί να συνδέονται, ή μπορεί να υπαινίσσονται σύνδεση με την αγορά, τησυνταγογράφηση, την παροχή ευνοϊκών συστάσεων ή στηρίζουν μεοποιονδήποτε τρόπο τα προϊόντα της Gilead.
• Παρέχουν υποστήριξη αναδρομικά σε εκδηλώσεις ή προγράμματα που έχουν ήδησυμβεί.
• Ενισχύουν οικονομικά ευθέως τη νοσηλεία ασθενών ή / και τη συνταγογράφηση.
• Πληρώνουν ή καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα (π.χ., πρόσθετες παροχές,εξοπλισμό γραφείου, μισθό, κ.λπ.) υγειονομικού ιδρύματος το οποίοπρομηθεύεται ή συνταγογραφεί τα προϊόντα της Gilead.
• Χορηγούνται ως αντάλλαγμα σε άτομα ή οργανισμούς για τις παρεχόμενεςυπηρεσίες προς τη Gilead, όπως οι ομιλίες ή η παροχή συμβουλευτικώνυπηρεσιών.
• Παρέχουν αποζημίωση αντί της παραχώρησης έκπτωσης ή τιμής ή σχετίζονται μεεμπορική διαπραγμάτευση των συμβάσεων.
• Έχουν ληφθεί από έργα / οργανισμούς που λειτουργούν σε κερδοσκοπική βάση.

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα.
• Η περίοδος υποβολής ξεκινά την 18 η Νοεμβρίου 2019 και τελειώνει στις 03 Δεκεμβρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένης) τα μεσάνυχτα.
• Παράκληση όπως συμπληρωθούν όλα τα πεδία της φόρμας.
• Με την υποβολή της φόρμας, ο αιτών λαμβάνει ηλεκτρονική επιβεβαίωση επιτυχούς υποβολής. Παρακαλούμε όπως κρατήσετε το σχετικό μήνυμα μέχρι το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Παρακαλούμε να ελέγχετε ότι η υποβολή είναι πλήρης. Σε περίπτωση κατά την οποία αντιληφθείτε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το τηλέφωνο 2109962680 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση support@mdata.gr είτε με το τηλέφωνο 2108930242 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση GileadGrantsGreece@gilead.com
• Μετά το τέλος της περιόδου υποβολής, οι προτάσεις συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από ανεξάρτητη επιτροπή ακαδημαϊκών συμβούλων, σε βάση προκαθορισμένων κριτηρίων (παρατίθενται παρακάτω).
• Οι προτάσεις που θα υποστηριχθούν, ανακοινώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ. Ανεξαρτήτως αυτού, ο κάθε αιτών θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα με επιστολή. Η καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης είναι η 30 η Δεκεμβρίου 2019, το αργότερο.
• Ο αιτών, μπορεί να τροποποιήσει μερικώς ή εξ ολοκλήρου την πρότασή του, ή ακόμη και να την ανακαλέσει και να υποβάλλει διαφορετική. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η πραγματοποίησή τους εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων υποβολής.

Δ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι κατηγορίες των δωρεών για το έτος 2019 θα εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς:
– HIV
– Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και μη-Hodgkin Λέμφωμα

Για το έτος 2019, θα χορηγηθούν δωρεές ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Το συνολικό ποσό της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 170000 Ευρώ και
κατανέμεται σε α) τρεις δωρεές των 20000 Ευρώ, β) τέσσερεις δωρεές των 15000 Ευρώ, γ) πέντε δωρεές των 10000 Ευρώ.

Η ύπαρξη πρώιμων δεδομένων (preliminary data) σχετικών με την πρόταση
από την ίδια ομάδα, η ύπαρξη δημοσιεύσεων σχετικών με την πρόταση από την ίδια ομάδα και η συλλογή Patient Related Outcomes (PROs) με ήδη
πιστοποιημένα εργαλεία και μεθόδους θα ληφθεί υπόψη.

Σημειώνεται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης η διάθεση του πλήρους συνολικού ποσού. Εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι οι υποβληθείσες προτάσεις δεν πληρούν τα κριτήρια για την παροχή δωρεάς, η παραμονή αδιάθετου ποσού είναι δυνατή. Επίσης, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των προτάσεων, να αναπροσαρμόσει κατά την εκτίμησή της τα ποσά των δωρεών. Θα συνεκτιμηθεί επίσης η φερεγγυότητα και η εν γένει δυνατότητα του αιτούμενου να φέρει εις πέρας το προς χρηματοδότηση πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (02) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτής.

Με βάση τα ανωτέρω, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα οποίαλαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται, είναι τα εξής:

ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

– Η πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης από πλευράς περιγραφής σκεπτικού / υπόθεσης εργασίας, τελικού σκοπού, πρωτευόντων / δευτερευόντων καταληκτικών σημείων, μεθοδολογίας / στατιστικής ανάλυσης, χρονοδιαγράμματος υλοποίησης , βιβλιογραφίας (μέγιστο 18 βαθμοί, αναλυόμενο σε 3 βαθμούς κατά μέγιστο για την κάθε μεταβλητή)
– Η σαφήνεια του προϋπολογισμού της πρότασης (ανάλυση και επαρκής τεκμηρίωση, σαφήνεια ως προς το ποσοστό που ο αιτών ζητά να καλυφθεί από την Gilead, πόσο συμμορφούμενα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος προγράμματος δωρεών είναι τα είδη των δαπανών που ο αιτών ζητά να καλυφθούν από την Gilead) (μέγιστο 3 βαθμοί)
– Η επιστημονική καινοτομία της πρότασης (μέγιστο 15 βαθμοί)
– Η κλινική σημασία της πρότασης (μέγιστο 10 βαθμοί)
– Η ύπαρξη πρώιμων δεδομένων (preliminary data) σχετικών με την πρόταση από την ίδια ομάδα (μέγιστο 5 βαθμοί)
– Η ύπαρξη δημοσιεύσεων σχετικών με την πρόταση από την ίδια ομάδα (μέγιστο 5 βαθμοί)
– Η συμβολή της πρότασης στην παραγωγή οικονομικών δεδομένων της υγείας (μέγιστο 3 βαθμοί)
– Η συλλογή Patient Related Outcomes (PROs) με ήδη πιστοποιημένα εργαλεία και μεθόδους (μέγιστο 3 βαθμοί)

Προς εκπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων, είναι απαραίτητο όπως συμπληρωθούν όλα τα πεδία της φόρμας υποβολής.

Για τεχνική βοήθεια , παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2109962680 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση support@mdata.gr
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την ουσία του προγράμματος δωρεών , παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2108930242 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση GileadGrantsGreece@gilead.com